• ชื่อหน่วยบริการ
  • รหัสสถานพยาบาล
  • การจัดบริการ
  • ประเภทการขึ้นทะเบียน
  • พื้นที่ตั้งของหน่วยงาน
  • เขตพื้นที่การให้บริการ
  • ค้นหาด้วย google
ระบบประเมินหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 สรุป ข้อมูลเครือข่ายหน่วยบริการ
สามารถใช้งานโปรแกรมได้ตั้งแต่ browser IE 8 ขึ้นไป
เวอร์ชัน 2.0.41