• ชื่อหน่วยบริการ
  • รหัสสถานพยาบาล
  • การจัดบริการ
  • ประเภทการขึ้นทะเบียน
  • พื้นที่ตั้งของหน่วยงาน
  • เขตพื้นที่การให้บริการ
  • ค้นหาด้วย google
สามารถใช้งานโปรแกรมได้ตั้งแต่ browser IE 8 ขึ้นไป, หากพบปัญหาการเข้าใช้งานโปรแกรม กรุณาติดต่อ IT Helpdesk เบอร์โทรศัพท์ 02-141-4200
เวอร์ชัน 2.1.1