• ชื่อหน่วยบริการ
  • รหัสสถานพยาบาล
  • การจัดบริการ
  • ประเภทการขึ้นทะเบียน
  • พื้นที่ตั้งของหน่วยงาน
  • เขตพื้นที่การให้บริการ
  • ค้นหาด้วย google

สรุป ข้อมูลเครือข่ายหน่วยบริการ

จำนวนหน่วยบริการทั้งหมด

12,135 หน่วยบริการ (unique hcode)


จำนวนหน่วยบริการประจำ

1,348 หน่วยบริการ

จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ

11,739 หน่วยบริการ

จำนวนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ

ทั้งหมด : 1,371 หน่วยบริการ
cap : 994 หน่วยบริการ
non-cap : 377 หน่วยบริการ (used = Y and status_uc = 4)

จำนวนหน่วยบริการร่วมให้บริการ

90 หน่วยบริการ
หมายเหตุ : ไม่สามารถเอาจำนวนหน่วยบริการแต่ละประเภทมารวมกัน เพื่อให้เท่ากับจำนวนหน่วยบริการทั้งหมดได้
เนื่องจาก บางหน่วยบริการ เป็นทั้งประจำ ปฐมภูมิ รับส่งต่อ และหน่วยร่วม ในหน่วยบริการเดียว